KVKK Aydınlatma Metni

İSHAKOĞLU MADENCİLİK İNŞAAT BETON NAKLİYE TAŞIMACILIK SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA BEYANI
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile İshakoğlu Madencilik İnşaat Beton Nakliye Taşımacılık Sanayi ve Limited Şirketi (“Şirket” veya “İshakoğlu Madencilik”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.
1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak İshakoğlu Madencilik İnşaat Beton Nakliye Taşımacılık Sanayi ve Limited Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.
* Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, iş sürekliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, etkinlik yönetimi, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icrası,

* Şirket'in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini kapsamında, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,

*Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi,

*Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında; ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,

*Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi.
3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş/çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere ve yine bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak Grup Şirketleri’ne 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.
4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirket ile aranızda var olan iş ilişkisini yürütülmesi amacıyla kişisel verileri doğrudan müşterilerimizin/tedarikçilerimizin/iş ortaklarımızın kendisinden, sözleşmeler, kamera kayıtları, matbu formlar, posta, elektronik posta, fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verileri Kanun’un 5. 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması; şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması ve sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebeplerine dayalı olarak her türlü mevzuata uygun şekilde işlenebilmekte ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır.
5.Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz.
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.ishakoglubeton.com adresinden başvuru formunu doldurarak aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirebilirsiniz. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Şirketimize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, Veri Sahibi Başvuru Formunda belirtilen ilgili yöntemleri kullanarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.